گروه کوهنوردی اماوند


قوانین

فرستادن به ایمیل چاپ

 

 

 

 

بخش اول :

اهداف

   

گروه كوهنوردي اماوند فعاليت خود را از تاريخ 17/5/1387 در جهت رسیدن به اهداف زیر آغاز نموده است.

1-معرفی ، ترویج و گسترش فرهنگ کوه وکوهنوردی و دوچرخه سواری در جامعه

2- ایجادمحیطی صمیمی بین اعضا و افزایش سطح مشارکت،روحیه همکاری وهمیاری و فعالیت های گروهی بین اعضا

3-ايجاد روحیه پهلوانی و ایثار در بین اعضای گروه

4-تفهیم و تقویت روحیه نشاط ، امید ، اعتمادبه نفس و مسؤلیت پذیری

5-معرفی فرهنگ اصیل ایرانی از طریق ورزش کوهنوردی و طرق دیگر به سایر ملل

6-استفاده صحیح از طبیعت و کوه در جهت انجام ورزش کوهنوردی و دوچرخه سواری

7-برگزاری کلاس ها و نشست های ورزشي به خصوص ورزش کوهنوردی و دوچرخه سواری

8-کمک به همنوعان خود در همه شرایط بخوصوص شرایط بحرانی مانند بلايای طبیعی

9-شناخت میراث طبیعی و ملی اعم ازتاریخی ، فرهنگی و ادبی

10-کوشش در جهت حفظ و نگهداری میراث طبیعی و محیط زیست که از گذشتگان به ما رسیده و ما نیز باید آن را براي نسل های بعدی به جا بگذاريم

11-پالایش روح و جسم با کمک گرفتن از طبیعت و ورزش وکوهنوردی

12-تربیت رفتار فردی در قالب گروه

13- تشکیل یک تیم کوهنوردی حرفه ای و صعود به قلل مرتفع ایران و دنیا

 

   

بخش دوم :

اركان گروه

 

 ارکان گروه کوهنوردی اماوند شامل: 1-رییس 2-دبیر 3- کمیته فنی و  آموزش   4- کمیته فرهنگی   5- کمیته مالی  6- کمیته روابط عمومی 7- کمیته محیط زیست  8- کمیته امداد نجات و پزشکی می باشد که به همراه نماینده اعضا، جمعا هیئت اجرایی گروه را تشکیل می دهند.

رئيس گروه:

وظایف رئیس گروه به شرح زیر می باشد:

1- مسئوليت اجرايي و ايجاد هماهنگي در گروه و كميته ها براي ارتقاء سطح كيفي فعاليت هاي گروه./

2- انتخاب كادرهيئت اجرايي و معرفي آن به اعضا و هيئت كوهنوردي./

3- تصويب نهايي طرح ها، برنامه ها و كليه فعاليت هاي اجرايي كميته ها جهت اجرا و نظارت بر اجراي آنها./

4- انتخاب منابع و استفاده بهينه از آنها جهت بودجه ساليانه و نظارت بر مسائل مالي گروه.

5- مهر وامضاء فرامين گروه./

6- نظارت برنحوه  فعاليت و كاركرد كميته ها./

7- گزارش نحوه فعاليت هاي گروه به هيئت اجرايي و اعضاء./

8- تأييد و ياعدم تأييد نهايي اعضاي آزمايشي جهت عضويت اصلی./

دبير:

وظایف دبیرگروه به شرح زیر می باشد:

1- انجام مكاتبات با ارگانها و گروه ها./

2- انجام ثبت نامه ها./

3- امضاء به جاي رئيس گروه در غياب وي و اطلاع و ارائه اوراق امضاء شده به رئيس./

4- نظارت بر صدور كارت عضويت جهت اعضا با امضاي رئيس و مهر گروه./

5- پيگيري بيمه اعضا در ابتداي سال./

 6- تنظيم فهرست فعاليت هاي گروه./

7- تنظيم ريزفعاليت هر يك از اعضا با همکاری روابط عمومی./.

8- نظارت بر تهيه فرم مربوط به عضويت و تشكيل پرونده براي همه اعضا./

9- نظارت بر تنظيم بايگاني پرونده هاي اعضاء و نگهداري كليه اسناد و مدارك گروه./

10- سخنگوي هيئت اجرايي جهت ابلاغ مصوبات به اعضا گروه./

كميته فني و آموزش:

این کمیته که تمامی فعالیت های فنی، تخصصی و آموزشی را برنامه ریزی و اجرا می کند دارای دو بخش فنی و آموزش و شش کارگروه می باشد که کارگروه های کوهنوردی، غارنوردی، دره نوردی، سنگنوردی و دوچرخه سواری با توجه به حیطه فعالیتی که به صورت فنی و تخصصی هستند زیر مجموعه بخش فنی قرار می گرند و کارگروه آموزش که خود بخش مجزایی از این کمیته را تشکیل می دهد.

بخش فنی:

وظایف بخش فنی به شرح زیر می باشد:

1- تهيه تقويم فعاليت هاي کوهنوردی، غارنوردی، دره نوردی، سنگنوردی و دوچرخه سواری  گروه به صورت فصلی./

2- بررسي دقيق وضعيت فني گروه نسبت برنامه ريزي هاي كوتاه مدت و بلند مدت./

3- بررسي كمي وكيفي لوازم و تجهيزات فني گروه و انتقال وضعیت به سرپرست گروه./

4- تعيين سرپرست مناسب جهت هر برنامه مطابق با نوع برنامه./

5- بررسی آمادگي جسمي و روحي افراد جهت حضور در برنامه با هماهنگي سرپرست برنامه./

6- نظارت برنحوه اجراي برنامه هاي گروه./

7- نظارت برلوازم و تجهيزات اعضاء و همياري جهت تهيه وسيله هاي شخصي مناسب./

8- تشكيل دوره ها، اردوها و برنامه هاي تمريني مناسب جهت ارتقاء قابليت اجراي برنامه هاي فني دشوار./

9- برگزاری آزمون انتقال عضویت اعضا./

10- ارائه گزارش فعاليت به رئيس و هيئت اجرايي گروه./

بخش آموزش:

وظایف بخش آموزش به شرح زیر می باشد:

1- شناسايي نياز افراد گروه به دوره هاي آموزشي و برگزاري دوره کلاس های آموزشی عملی و نظری به وسیله مدرسین مجرب با هماهنگی هیئت کوهنوردی، فدراسیون و ارگان های مربوطه./

2- تهیه تقویم آموزشی./

3- دريافت اطلاعات جديد از منابع گوناگون و تهيه سابقه و بهره برداري لازم جهت پيشرفت سطح دانش فني اعضاي گروه./

4- نظارت بركيفيت اجرايي كلاس هاي آموزشي./

5- آموزش افرادتازه وارد در حد لازم تا زمان برگزاري كلاس هاي آموزشي معتبر./

6- برگزاري دوره هاي بازآموزي افرادي كه در كلاس هاي آموزشي شركت كرده اند./

7- ارائه گزارش فعاليت به رئيس و هيئت اجرايي گروه./

كميته فرهنگي:

وظایف کمیته فرهنگی به شرح زیر می باشد:

1- تدوين وتهيه نشريه به صورت گاهنامه./

2- برگزاري نمايشگاههاي گوناگون در مناسبت هاي مختلف ./

3- بالا بردن سطح فرهنگي كوهنوردان از طرق مختلف./

4- برگزاري سمينارهاي مورد نياز در هر سطح./

5- ارائه گزارش فعاليت به رئيس و هيئت اجرايي گروه./

کمیته روابط عمومی:

1-  مسئولیت اداره سایت و به روز رسانی آن در هر زمان ممکن./

2- تبليغات درسطح شهر و كشور./

3- بررسي وانعكاس اخبار و گزارشات فعاليت هاي گروه از طريق رسانه هاي گروهي و خبري./

4- عضوگیری و ثبت نام اعضای جدید و تشکیل پرونده برای آنها با هماهنگی دبیر./

5- ارائه گزارش جلسات در سایت جهت اطلاع اعضایی که در جلسه حضور نداشته اند./

6- مطلع کردن اعضا از برنامه ها، جلسات و اتفاقات گروه./

7- تنظیم ریز فعالیت هر یک از اعضا و ثبت آماری اعضا در کلیه فعالیت ها./

8- تهیه فرم مربوط به عضویت و تشکیل پرونده برای همه اعضا./

9- صدور کارت عضویت برای اعضا با هماهنگی با دبیر./بایگانی کلیه فعالیت های گروه./

10- دریافت گزارش برنامه های اجرا شده از سرپرست آن برنامه جهت سایت و نگهداری در بایگانی گروه./

11-  ارائه گزارش فعاليت به رئيس و هيئت اجرايي گروه./

كميته امداد ونجات و پزشکی:

این کمیته از دو کارگروه امداد و نجات و کارگروه پزشکی تشکیل شده است

وظایف آن به شرح زیر می باشد:

1- برگزاري دوره هاي آموزشي امداد و نجات و پزشکی کوهستان براي همه اعضاء با همكاري و هماهنگي كميته آموزشي./

2- معرفي يك نفر در هر برنامه جهت امداد./

3- شناسايي خطرات برنامه ها و اعلام آن به كميته فني و سرپرست برنامه./

4- بالا یردن سطح آگاهی اعضا از خطرات کوهستان ./

5- ارائه گزارش فعاليت به رئيس و هيئت اجرايي گروه./

كميته محيط زيست:

وظایف کمیته محیط زیست به شرح زیر می باشد:

1- انجام فعاليت هاي لازم در جهت حفظ محيط زيست به طرق مختلف./

2- تذكر به خاطيان محيط زيست در گروه./

3- برگزاري همايش و دوره هاي مربوط به محيط زيست در زمان هاي مناسب./

4- برنامه ريزي و اجرا جهت پاكسازي كوهستان ها./

5- ارائه گزارش فعاليت به رئيس و هيئت اجرايي گروه./

 كميته مالي:

وظایف کمیته مالی به شرح زیر می باشد:

1- گردآوري و نگهداري از كليه وسايل گروه./

2- تهيه ليست اموال گروه./

3- صدور قبض براي كليه مبالغ دريافتي همچنین تحويل و دريافت وسايل گروه./

4- تهيه فاكتورمخصوص گروه جهت هزينه ها با توجه به فاكتور ارائه شده محصول خريداري شده./

5- تنظيم امورمالي گروه و ارائه بيلان مالي در پايان هر سال به اعضاء./

6- جمع آوري شهريه هاي ثابت گروه./

7- ارائه صورت وضعيت مالي در پايان هر فصل به رئيس و هيئت اجرايي گروه./

توجه:تمامي مخارج گروه بایستی همراه با فاكتور ارائه شود./

هيئت اجرايي:

اعضای هیئت اجرایی گروه عبارتند از رئيس، دبير و مسئولين كميته ها.

1- جلسات هيئت اجرايي با حضور 3/2 از اعضاء رسميت خواهد داشت./

2- جلسات هيئت اجرايي هرماه حداقل يكبار بايد تشكيل شود./

3- انجام برنامه ريزي هاي لازم جهت پيشبرد اهداف گروه./

4- اقدام به تنظيم آئين نامه داخلي جهت انجام امور داخلي./

5- هيئت اجرايي محور اصلي گروه محسوب مي شود و كليه مصوبات آن لازم الاجرا است./

6-هيئت اجرايي در صورت تشخيص مي تواند برنامه اي را كنسل نمايد./

7-هيئت اجرايي به عنوان كميته انضباطي گروه محسوب مي شود و مؤظف است در صورتي كه هر يك ازاعضاء اصلي گروه از قوانين گروه تبعيت نكرد و يا وجود آن فرد موجب صدمه و لطمه به گروه تشخيص داده شود آن فرد را با صدور حكم اخراج از گروه اخراج نمايد./

8-تصميم گيري درمورد عضويت دائم اعضاي آزمايشي (هيئت اجرايي در قبول يا رد عضويت رسمي اعضا ءآزمايشي پس از گذراندن دوره سه ماهه مختار است.)/

9- تعيين مقادير كليه مبالغ دريافتي گروه از اعضاء (شامل: شهريه ثابت ماهيانه و ...) ./

10- نظارت برهزینه های مالی گروه./

11- نظارت برنحوه فعاليت كميته ها./

تبصره- حضور یک نفر از نمايندگان اعضا در جلسات هيئت اجرايي بلامانع است.

 

 

بخش سوم :

اعضا

   

گروه كوهنوردي اماوند دراراي شش نوع عضويت مي باشد كه به شرح ذيل مي باشد

الف-اعضای آزمایشی   ب- اعضای اصلی نوع C   ج- اعضای اصلی نوع B   د – اعضای اصلی نوع A      و – اعضای جاوید  ی – اعضای افتخاری

وظايف  کلی اعضاي:

1- پر كردن فرم عضويت گروه و تقديم مدارك مربوطه در هر نوع عضویت./

2- حداقل سن براي عضويت اعضاء اصلي 18 سال مي باشد./

3- همكاري با مسئولين كميته ها و عضويت در كميته ها در صورت درخواست مسئولين./

4- كليه اعضاء بدون قيد وشرط تمامي قوانين و مقررات جاري و نيز آتي گروه كه به تصويب هيئت اجرايي مي رسد را بايد بپذيرند./

5- هر يك از اعضا به تنهايي مسئول اطلاع از دستورات و مقررات و آئين نامه هاي جاري گروه بوده و چنانچه زيان ويا كمبودي از اين بابت متوجه عضو و يا گروه گردد مسئوليت آن بر عهده همان عضو مي باشد./

6- هر فرد كه متقاضي عضويت در گروه مي باشد مؤظف به حفظ شئونات اخلاقي ، ورزشي و عرف جامعه بوده و در هر حال شايسته عنوان كوهنورد باشد./

7- هر عضو گروه بايد در ابتداي هر فصل با امور مالي تسويه حساب نمايد در غير اين صورت با توجه به گزارش امور مالي از شركت در برنامه ها محروم مي گردد./

8- ارائه كارت بيمه ورزشي و گواهي صحت سلامت الزامي است./

9- تهيه وسايل شخصي مورد نياز ورزش كوهنوردي با تأييد كميته فني./

10- عدم هرگونه بحث و گرايش سياسي در گروه./

11- مسئوليت مستقيم جان و مال افراد در برنامه هاي كوهنوردي بر عهده خود او است./

12- برنامه هاي گروه طبق تقويم ورزشي سه ماهه مي باشد و در صورتي كه كسي بخواهد خارج از برنامه هاي تقويم ورزشي ، برنامه اي اجرا نمايد در پی درخواست کتبی بايد داراي مجوز کتبی از رئيس و كميته فني باشد./

13- چنانچه هر يك از اعضا به نحوي باعث لطمه به گروه گردد و موجبات سرشكستگي گروه را در برنامه يا در مقابل افراد و جوامع ديگر فراهم سازد و يا نسبت به نام و موقعيت گروه توهين كند بنا به گزارش اعضاء يا سرپرست برنامه ،هيئت اجرايي آن عضو را از تعليق موقت تا اخراج دائم همراه با جبران زيان ، جريمه مي نمايد و فرد مؤظف است خسارت را جبران نمايد./

14- در صورتي كه هر يك از اعضاء تمايل به اجراي برنامه با گروه ديگري به عنوان مهمان يا راهنما داشته باشند بايد با درخواست کتبی و تأييد کسب مجوز کتبی رئيس و هماهنگي كميته فني باشد./

15- برنامه هاي گروه بايد در رأس و اولويت فعاليت هاي كوهنوردي اعضاء باشد./

16- اطاعت از دستورات سرپرست در برنامه ها در همه حال وظيفه افراد شركت كننده در آن برنامه است و اگر كسي در اين مورد بي توجهي كند بنا به گزارش سرپرست برنامه از شركت در برنامه هاي ديگر محروم مي شود./

17- انتقال هر يك از اعضاء گروه به گروه هاي ديگر و نيز انتقال اعضاي گروه هاي ديگر به گروه اماوند منوط به اخذ معرفي نامه يا رضايت نامه از گروه مربوط با ذكر نام گروه مبدأ و گروه مقصد مي باشد.و ارائه گواهي تسويه حساب مالي ملاك پذيرش و يا انتقال عضو از گروهي به گروه ديگر است./

18- اعضايي كه به هر نحو از گروه اخراج شده و يا جدا مي گردند حق هيچگونه ادعايي در مورد اموال و تجهيزات گروه نخواهند داشت./

الف ) اعضاي آزمايشي:

اعضاي آزمايشي مدت سه ماه را به صورت آزمايشي سپري خواهند كرد كه در اين مدت ضمن حضور فعال در گروه پس از تأييد صلاحيت عضويت ، از سوي هيئت اجرايي به عضويت موقت گروه در خواهند آمد.

1- پر كردن فرم عضويت آزمايشي و پذيرفتن قوانين و اصول گروه./

2- داشتن حداقل 18 سال سن./

3- هر فرد متقاضي عضويت در گروه كوهنوردي اماوند مؤظف به حفظ شئونات اخلاق ورزش كوهنوردي و عرف جامعه بوده و در همه حال شايسته عنوان كوهنورد باشد./

4- احترام به ديگران و كوه./

5- عضو آزمايشي گروه مؤظف است پس از تأييد و تبديل شدن به عضو موقت در اولين دوره كلاس هاي آموزشي مقدماتي كمك هاي اوليه و كارآموزي كوهپيمايي شركت نمايد./

6- شهريه ثابت اعضاي آزمايشي بر اساس مصوبه هیئت اجرایی برای دوره سه ماهه آموزشی باید پرداخت گردد./

7- هزينه ورود به گروه اعضاء آزمايشي بر اساس تصمیم سال هیئت اجرایی مي باشد./

8- ارائه كارت بيمه ورزشي و گواهي صحت سلامت در بدو ورود الزامي است./

9-عضو آزمايشي در صورت عدم تأييد از سوي هيئت اجرايي پس از ترك گروه حق هيچگونه ادعايي ندارد./

ب ) اعضای اصلی C :

ب – 1 ) شرایط و وظایف :

اين افراد پس از گذراندن دوره آزمايشي سه ماهه و کسب تاییده هیئت اجرایی به عنوان عضو اصلی نوع C گروه محسوب شده و مؤظف به رعايت مشروحه ذيل مي باشد./

ب – 1 -1)حضور در برنامه ها و جلسات گروه./

ب – 1 -2) تهیه حداقل وسایل مورد نیاز کوهنوردی ./

ب – 1- 3)حداقل مدت زمان عضویت این دوره یک سال می باشد ./

ب –1 - 4) فرد موظف است در طول این مدت دوره های کار آموزی مقدماتی کوهپیمایی ، سنگنوردی و کمک های اولیه را بگذراند ./

ب – 1- 5) پرداخت هزینه ورودی به عضویت اصلی نوع C و شهریه ثابت به صورت شش ماهه بر اساس تصمیم سال هیئت اجرایی ./

ب – 2 ) حقوق :

ب – 2-1) حضور و فعالیت در هر یک از کمیته های مورد علاقه ./

تبصره1 : اگر عضو تازه واردی شرایط مورد ب– 1- 4 را داشته باشد مدت زمان عضویت در این نوع عضویت شش ماهه خواهد بود ./

تبصره2 : اگر فردی از عضویتش در این نوع عضویت از گروه 5  سال متمادی گذشته باشد، ولی شرایط مورد 3 را به دست نیاورده باشد پس از شرکت در آزمون فنی که توسط کمیته فنی و آموزش برگزار می شود قبولی لازم را به دست آورد به همراه کسب مجوز از سرپرست گروه می تواند ارتقاع عضویت پیدا کند./

ج ) اعضای اصلی نوع B:

ج – 1) شرایط و وظایف :

اين افراد پس از گذراندن دوره عضویت اصلی نوع C و کسب تاییده هیئت اجرایی به عنوان عضو اصلی گروه محسوب شده و مؤظف به رعايت مشروحه ذيل مي باشد.

ج – 1-1) عضوی که حتما دوره های کار آموزی مقدماتی کوهپیمایی ، سنگنوردی و کمک های اولیه را در زمان عضویت موقت گذرانده باشد ./

ج – 1-2) حضور در برنامه ها و جلسات گروه ./

ج – 1-3) حداقل مدت زمان عضویت این دوره یک سال می باشد ./

ج –1- 4) فرد موظف است در طول این مدت حداقل یکی از دوره های پیشرفته و دوره کارآموزی یخ وبرف را بگذراند ./

ج – 1- 5) پرداخت هزینه ورودی به عضویت اصلی نوع B و شهریه ثابت به صورت ششماهه بر اساس تصمیم سال هیئت اجرایی ./

ج – 1-6) تهیه وسایل مورد نیاز کوهنوردی باتوجه به تایید سرپرست و مسئول فنی گروه ./

ج – 1-7) موظف به عضویت در یکی از کمیته ها و فعالیت در آن می باشد ./

ج – 2 ) حقوق :

ج – 2-1) کسب مجوز پوشیدن لباس گروه ./

ج – 2-2) می تواند به عنوان سرپست برنامه مجری برنامه های 5/1 روزه باشد ./

ج – 2-3) حضور در برنامه های فنی گروه با تایید مسئول فنی ./

تبصره1 : اگر عضو تازه واردی شرایط مورد ب– 1- 4 را داشته باشد مدت زمان عضویت در این نوععضویت شش ماهه خواهد بود . /

تبصره2 : اگر فردی از عضویتش در این نوع عضویت از گروه 3 سال متمادی گذشته باشد، ولی شرایط مورد 4 را به دست نیاورده باشد پس از شرکت در آزمون فنی که توسط کمیته فنی و آموزش برگزار می شود قبولی لازم را به دست آورد به همراه کسب مجوز از سرپرست گروه می تواند ارتقاع عضویت پیدا کند./

د ) اعضای اصلی نوع A :

د – 1) شرایط و وظایف :

اين افراد پس از گذراندن دوره عضویت اصلی نوع B و کسب تاییده هیئت اجرایی به عنوان عضو دائم گروه محسوب شده و مؤظف به رعايت مشروحه ذيل مي باشد.

د – 1-1) عضوی که حتما یکی از دوره های پیشرفته را در زمان عضویت اصلی نوع B گذرانده باشد ./

د – 1-2) حداقل مدت زمان عضویت این دوره یک سال می باشد ./

د –1- 3) حضور در برنامه ها و جلسات گروه ./

د – 1-4) فرد موظف است در طول این مدت حداقل در یک رشته ، مدرک مربی گری درجه 3 را اخذ نماید ./

د – 1- 5) پرداخت شهریه ثابت به صورت سه ماهه بر اساس تصمیم سال هیئت اجرایی ./

د – 1-6) تهیه وسایل کامل مورد نیاز کوهنوردی و وسایل فنی باتوجه به تایید سرپرست و مسئول فنی گروه ./

د – 2 ) حقوق :

د – 2-1) می تواند به عنوان سرپست برنامه مجری برنامه های بیشتر از  5/1 روزه باشد ./

د – 2-2) می تواند به عنوان سرپست برنامه مجری برنامه های فنی باشد ./

د – 2-3) می تواند مسئولیت یکی از کمیته ها را متقبل شود ./

و ) اعضای جاوید

شرایط ، وظایف و حقوق

و -1) اين افراد پس از گذراندن دوره های عضویت و کسب تاییده هیئت اجرایی به عنوان عضو جاوید گروه محسوب می شود./

و – 2) عضوی که حتما حداقل مدرک مربی گری درجه 3 یکی از رشته های کوهنوردی  را در زمان عضویت دائم کسب نموده باشد ./

و – 3) پرداخت شهریه ثابت در این عضویت اختیاری است ./

و – 4)  نسبت به کسب مدارک مربیگری بالاتر و مدرسی اقدام نماید ./

ی- اعضاي افتخاري:

افرادي كه عضويت آنها براي گروه جنبه مادي و معنوي داشته و موچب افزايش اعتبار گروه خواهد شد./

اعضاي مهمان:

افرادي كه به عنوان افراد غير عضو در برنامه اي از گروه منوط به پذيرش سرپرست برنامه شركت مي نمايند و مؤظف به رعايت قوانين ذير مي باشند.

1-اعضاي مهمان جهت حضور در هر برنامه مؤظف است علاوه بر هزينه هاي جاري هر برنامه بايد مبلغ 20٪  از هزینه برنامه را به عنوان هزينه مهمان پرداخت نمايد.

2-اعضاي مهمان جهت حضور در برنامه مستلزم داشتن معرف مي باشند يا مورد تأييد سرپرست برنامه باشند.

3-داشتن كارت بيمه ورزشي جهت حضور در برنامه ها الزامي است.

 

   

بخش چهارم:

 

برنامه ها واجراي آنها:

 

برنامه هاي گروه شامل دو دسته مي باشند :

الف:برنامه هاي فني و آموزشی   ب:جلسات گروه

الف )برنامه هاي فني و آموزشی :

اين برنامه كه برنامه ريزي آن بر عهده كميته فني و آموزشی مي باشد و به صورت سه ماهه بوده و در ابتداي هرفصل به اعضاء اعلام مي گردد و اجرا و عدم اجراي آن بر عهده كميته فني، هيئت اجرايي و رئيس گروه مي باشد.

جهت اجراي هريك از برنامه ها سرپرستي توسط بخش فني كه مسئوليت اجراي برنامه را بر عهده داردتعيين مي شود.

الف 1 ) سرپرست برنامه و وظايف آن‌:

 1- سرپرست هربرنامه مؤظف به اجراي صحيح و سالم و به موقع آن برنامه مي باشد و در صورت عدم اجراي آن كميته فني تصميم گيري لازم را گرفته و بر اساس صلاحديد جريمه لازمه رانسبت به وي اعمال مي نمايد.

2- سرپرست برنامه مؤظف به ثبت نام از افراد متقاضي جهت حضور در برنامه مي باشد.

3- سرپرست برنامه مؤظف به تهيه وسايل مورد نياز جهت اجراي برنامه از قبيل سرويس اياب و ذهاب،وسايل فني مورد نياز و ... مي باشد.

4- سرپرست هربرنامه مؤظف است آشنايي كامل نسبت به توان فني و روحي افراد با توجه به برنامه راداشته باشد.

5- سرپرست برنامه مختار است افرادي را كه توان مناسب حضور در برنامه را ندارند حضور ثبت نام ننمايد.

6- سرپرست برنامه مؤظف به برخورد صحيح با افراد حاظر در برنامه مي باشد.

7- سرپرست برنامه بايد تمامي اطلاعات كافي را از منطقه برنامه بدست آورد و در اختيار افرادحاظر در برنامه قبل از آغاز برنامه قرار دهد.

8- در صورت بروز اتفاق در برنامه اي كه به شهادت و استناد افراد حاظر در برنامه سرپرست مقصرشناخته شود مسئوليت آن اتفاق بر عهده سرپرست مي باشد.

9- در صورت نياز به راهنما در برنامه سرپرست مؤظف به هماهنگي مي باشد.

10- سرپرست درهر برنامه مي تواند با تقسيم تيم به دو گروه جهت فتح قله سرپرستي را به عنوان سرپرست دوم گروه معرفي و جايگزين نماید و اعضاء حاضر در برنامه مؤظف به اطاعت از آن مي باشند.

11- سرپرست هربرنامه مؤظف به ارائه فرم برنامه به هر يك از اعضاء مي باشد.

12- سرپرست هربرنامه مؤظف است هزينه هر برنامه را جمع آوري نمايد و مازاد آن را به مسئول كميته مالي تحويل دهد.

13- سرپرست هربرنامه مؤظف است گزارش ، فرم سرپرست و عكس هاي هر برنامه را به دبير گروه ارائه دهد.

14-اجراي به موقع و سر ساعت هر برنامه.

15-اجراي جلسه آشنايي افراد و آشنايي با برنامه قبل از اجراي برنامه.

16-اجراي جلسه اختتاميه بعد از اجراي برنامه و شنیدن نظدات و انتقادات اعضای حاضر در برنامه .

الف 2 )اعضاي حاضر در برنامه:

1- اين اعضاء با هماهنگي با سرپرست برنامه و اعلام حضور در زمان تعيين شده و تأييد سرپرست برنامه حق حضور در برنامه را دارند.

2- اعضاي حاظردر برنامه بايد هزينه جاري هر برنامه را كه توسط سرپرست تعيين مي شود را پرداخت نمايند.

توجه: هزينه جاري هر برنامه شامل هرينه سرويس اياب و ذهاب و هزينه آن برنامه كه توسط سرپرست تعيين مي شود مي باشد.

3- اعضاي حاظردر برنامه بدون هيچگونه استدلال و مخالفتي مؤظف به اطاعت كامل از دستورات سرپرست برنامه مي باشند.

4- در صورت اعلام آمادگي جهت حضور در برنامه و عدم حضور هزينه برنامه بايد پرداخت شود.

5- در صورت بروز مشكل توسط هر يك از اعضا در صورت ارائه گزارش سرپرست، آن فرد مؤظف به جوابگويي به كميته انضباطي و رئيس گروه مي باشد.

 

6- در صورت سرپيچي از فرمان هاي سرپرست، بروز هر اتفاق بر عهده خود شخص مي باشد و در صورتي كه اين اتفاق منجر به صدمه گروهي شود جبران خسارت صدمه بايد توسط شخص خاطي صورت گیرد.

7- در صورت عدم حضور به موقع جهت حركت در صورت صلاحديد سرپرست، فرد بايد جريمه تأخير را پرداخت نمايد.

8- در صورت صدمه زدن به طبيعت به هر شكل ممكن در صورت گزارش سرپرست، فرد متخطي مؤظف به جبران آن خسارت بر اساس تصميم كميته محيط زيست مي باشد.

9- رعايت تمامي شئونات كوهنوردي و عرف جامعه، كه در غير اين صورت با ارائه گزارش سرپرست به رئيس وكميته انضباطي گروه و تصميمات گرفته شده توسط ايشان فرد حق هيچگونه اعتراضي ندارد.

10- در صورت بروز هر گونه حادثه و اشتباه از جانب سرپرست برنامه،  هيچكس حق اعتراض در حين اجراي برنامه را ندارد اما مي تواند بعد از اجراي برنامه گزارش خود را به كميته فني ارائه نمايد تاتصميمات مقتضي گرفته و اعمال گردد.

11- حضور درجلسه معرفي و آشنايي با برنامه و جلسه اختتاميه برنامه.

12-رعايت نظم و حركت منظم در يك صف.

13-پوشيدن لباس مخصوص گروه بنا به تشخيص سرپرست برنامه.

ب ) جلسات گروه:

جلسات گروه به سه دسته تقسیم میشون:

جلسات هیئت اجرایی – جلسات کمیته ها – جلسات عمومی گروه

جلسات هیئت اجرایی جهت تبیین برنامه ها و اهداف و تصمیم گیری گروه و برنامه ریزی جهت رسیدن به اهداف گروه و هر آنچه که باعث حفظ و پیشرفت گروه می شود تکیل می شود.

جلسات کمیته ها جهت برنامه ریزی و انجام فعالیت در راستای وظایف تعیین شده هر کمیته در بین اعضای هر کمیته تشکیل می شود.

جلسات عمومی گروه به صورت هفتگي برگزار مي شود و اعضا مؤظف هستند در آن جلسات شركت نمايند. هدف از اين جلسات نقد و بررسي فعاليت ها، برنامه هاي اجرايي گروه، آموزش، ارائه انتقادات وپيشنهادات، ارائه گزارشات مالي و گزارشات هيئت اجرايي و كميته هاي ديگر و ... جهت پيشبرد گروه مي باشد.