گروه کوهنوردی اماوند


معرفی سرپرستان برنامه ها

فرستادن به ایمیل چاپ

در این بخش به معرفی سرپرستان برنامه های فصل پاییز در گروه کوهنوردی اماوند پرداخته میشود.در حال حاضر ترتیب اسامی به ترتیب ارسال اطلاعات توسط این عزیزان میباشد.


رضا کاظمی-سرگروه گروه کوهنوردی اماوند-

حامد خسروی-دبیر گروه کوهنوردی اماوند

مجید پورابراهیمی

زهرا خضری مقدم

مژگان گلستان

نادر گنجعلیخانی

سیمین افشاری پور

زینب یوسفی پور

مهدیه رضایی

مهسا ترابی نژاد

محمدعلی حسن نسب

ابراهیم معین الدینی

خانم دکتر شیر نژاد

فاقد عکس

سمیرا رجایی

فاقد عکس