گروه کوهنوردی اماوند


گروه کوهنوردی اماوند

حضور پزشک گروه در دوره آموزش پزشکی تیم های کوهنوردی

فرستادن به ایمیل چاپ

حضور پزشک گروه در دوره آموزش پزشکی تیم های کوهنوردی

خانم دکتر شیرنژاد از اعضاء و پزشک گروه در دوره ی پنجاه ساعته آموزش پزشک تیم های کوهنوردی که توسط فدراسیون پزشکی – ورزشی برگزار می شود شرکت خواهد کرد.

حضور ایشان با توجه به علم و دانش ایشان و مباحث آموزشی در این دوره ، نتنها برای گروه اماوند بلکه برای جامعه کوهنوردی کرمان بسیار مفید و مسمر ثمر خواهد بود.

برای ایشان آرزوی موفقیت می نماییم.

دوچرخه سواری نوروز

فرستادن به ایمیل چاپ

دوچرخه سواری نوروزی

صفحه 60 از 60